Luchtvaart Dossier Defensie

Voorproefje Defensie-herrie

In de week van (3-9 mei) konden de Drentenaren kennis maken met wat er straks écht boven ons hoofd hangt. Gedurende een héle week (!) scheerden F16’s, Chinooks, Apaches en Hercules-toestellen over het immer stille Drenthe. Toestellen die met nog geen 50mtr over weilanden, huizen, natura2000gebieden en woon-kernen scheerden met een geluidsniveau dat uit een liep van 76dB tot ruim 92dB. Per 3 decibel moet je rekenen dat het geluid verdubbelt, per 6 decibel verviervoudigt het geluid zich en met 9 decibel hebben we een achtvoudige verdubbeling van het geluid. Dit betekent dat een F-35 20dB harder klinkt dan een F-16 we kunnen spreken van 100x het geluid van een F-16. Ofwel; één F-35 staat, qua geluid, gelijk aan 100 F-16’s.

(bron: Pixabay.com)

Dít is dan ook de reden dat Stichting Drenthe Blijft Stil samen met Werkgroep Laagvliegroutes Friesland Nee, en HoogOverSteenwijkerland (allen onderdeel van SATL) de krachten hebben gebundeld en op 6 mei om 07:00u ’s morgens een groot pers-offensief hebben geopend waarbij álle kranten én lokale radio&tv betrokken zijn geweest.

De ministeries van Defensie en I&W hebben een ontwerp-luchtruimherziening geponeerd waarin is opgenomen dat het luchtruim boven Drenthe, Friesland, De Wadden én een deel van Groningen voortaan militair lucht-oefenterrein moet worden. Óók staat hierin te lezen dat de oefen-frequentie van laag naar hoog gaat, hetgeen betekent in praktijk dat Defensie straks gedurende drie aaneengesloten weken (!) dag-in-dag-uit met diverse gevechts- en transport toestellen over de zeldzame en stille natuurgebieden mag scheren. En als Defensie niet oefent, moet dit luchtruim worden opengesteld voor aankomend en vertrekkend burger-vliegverkeer op Schiphol en Lelystad Airport.

Dit betekent NOOIT MEER STILTE EN RUST IN DRENTHE!!!

LAAGFREQUENTE GELUIDSOVERLAST VAN DE F35 JOINT STRIKE FIGHTER Onderzoek toont aan dat bestaande geluidsisolatie van woningen volstrekt onvoldoende is.

Met de vervanging van de F16 door de F35 worden de reeds getroffen isolatiemaatregelen van de woningen rondom de vliegbasis Leeuwarden bijkans waardeloos. De geluidsdruk van de F35 is in vergelijking met de F16 veel hoger met name óók in het laagfrequente gebied (ca. 20 dB meer: het geluid van                   één overvliegende F35 komt overeen met dat van maar liefst 100 F16 straaljagers. Iedere 3 dB meer betekent een verdubbeling van het geluid).

Omdat geluidsisolerend glas ontworpen is voor geluidsfrequenties boven doorgaans 500 Herz lijkt het of er geen verschil meer is tussen binnen en buiten. Berekend is dat, ondanks het aangebrachte isolatieglas, binnen nog geluidspieken boven 80 dB voorkomen. De klachten van de bewoners hierover zijn dan ook aantoonbaar terecht.

In het onderzoeksrapport van de Drs. T. Tukkers, oud directeur van een middelgroot milieuadviesbureau, wordt het verschil in geluidsproductie tussen de F16 en haar opvolger F35 glashelder aangetoond. Bovendien was al in Amerika bekend, voor de Nederlandse beslissing de F35 aan te schaffen, dat dit toestel zoveel lawaai produceert dat het beter verbannen zou kunnen worden naar onbewoonde gebieden. Bekend waren geluidsniveaus van 104 dB bij laag overvliegen, 105-106 dB bij landing en zelfs 121 dB bij de start. Uit de gegevens van het meetnet bij de vliegbasis Leeuwarden blijken piekniveaus op de gevel van 110 – 120 dB voor te komen, wat overeenkomt met de Amerikaanse onderzoeksgegevens.

Op de klachtensite van Defensie over de F35 staan reacties zoals: “Twee keer F-35 recht over de Tramstrjitte. Het redelijk verse stucwerk viel van het plafond en voegen sprongen uit de voorgevel boven de voordeur. Niet normaal! Ik klaag nooit maar dit is de druppel”. Zie ook https://www.covm.nl/documenten/vergaderstukken/vergaderstukken-covm-leeuwarden/202104/19/lw.21.57.3a-klachtenrapportage-vliegbasis-leeuwarden-oktober-2020

Na de herindeling van het luchtruim en de verruiming van het militair oefengebied in  de noordelijke provincies, krijgen de inwoners daar te maken met geluidsoverlast. De F35 vliegtuigen oefenen in een nog onbekend gebied van 80 x 120 kilometer.  

Het vergroten van het militair oefengebied én het gebruik van de F35 en andere toestellen betekent, ondanks de bestaande isolatiemaatregelen, een grote aanslag op het welbevinden en gezondheid van de bewoners in directe omgeving van de luchtmachtbasis, maar ook voor de inwoners in het nieuwe oefengebied. Ook ontstaat ereen negatief effect in de recreatie en het toerisme omdat de rust, waar toeristen voor komen, gaat verdwijnen. De ecologische effecten van de geluidshinder in de vele Natura-2000 – en stiltegebieden moeten echt onderzocht worden. Een verantwoordelijke overheid, pakt die verantwoordelijkheid.

Je kan je terecht afvragen of defensie zich wel bewust is van haar eigenlijke taak: het beschermen van burgers, ervoor zorgen dat zij in vrede kunnen samenleven. Dit doel streeft zij nu op dramatische wijze voorbij door met geluidspieken van 100+ dB over de bedden van onze slapende kinderen heen te razen.

Dat dit nieuws voor vele journalisten volledig uit de lucht komt vallen, verbaasde ons allen niet. Defensie is en overheidsonderdeel en als het om delen van informatie gaat, staat de overheid niet bekend om de meest transparante organisatie en Defensie al helemaal niet. Vanzelfsprekend begrijpen wij zaken als ‘veiligheid’ en ‘landsbelang’ maar de bevolking volledig in het duister laten tasten, geeft geen blijk van zorg voor de bevolking van Nederland.

De overheid heeft geen enkel alternatief bekeken, heeft de bevolking van de voornoemde provincies in een zogenaamde inspraak-voor-de-bühne-bijeenkomst gevraagd wat zij er van vinden. Dat deze bijeenkomsten voor de bühne zijn, wordt steeds weer bewezen door a) het tijdstip waarop deze plaatsvinden, nl. dinsdagmiddag om 15:30u als de meeste mensen op hun werk zijn, en b) door het aantal aanwezigen, in het geval van Drenthe waren dit er 4 waaronder een afgevaardigde van Drenthe Blijft Stil die bij dóórvragen de mond werd gesnoerd “…omwille van de tijd…”. En zoals gebruikelijk een aantal ambtenaren van de beide ministeries die graag ontwijkende antwoorden geven.

het beperkte aantal deelnemers aan de voor-de-bühne-bijeenkomst

Overigens was ook dít een bijeenkomst waarbij een Defensie-ambtenaar het presteerde om te zeggen dat er minder F-35’s komen dan dat er F-16’s zijn en dat de geluidsoverlast ‘dus’ veel minder zal zijn. Het is een kwestie van bewoording, zullen we maar zeggen.

Dit soort bagatelliserende opmerkingen zijn schering-en-inslag als het om luchtvaart gaat – we hebben al sinds 2018 het bekende ’t-shirt’. En ook hier wordt niet geschuwd de toehoorders met een kluitje het riet in te sturen.

Dít én de feiten dat deze plannen zó maar als voldongen feit door de overheid in de kraag van de noordelijke bevolking worden gegoten, de constante geheimzinnigheid en totaal ontbreken van énige vorm van transparantie, dit ernstige gevolgen gaat hebben voor woon-, leef- en gezondheidsklimaat in het noorden én dat de overheid geen alternatief heeft onderzocht is voor de voornoemde werkgroepen en stichtingen reden geweest om grootschalig aan de bel te trekken.

Een eerste stap die we binnen afzienbare tijd nógmaals zullen zetten om de overheid te laten zien dat je niet zó maar iets uitstrooit over gebieden die voor een groot deel afhankelijk zijn van de flora en fauna-diversiteit die de ontzettend belangrijke bron van inkomsten vormt, het toerisme.

Wordt vervolgd…

Klik hier voor het interview met Drenthe Blijft Stil-voorzitter Marc Huiberts en geluidsonderzoeker Ton Tukkers.