Politiek

Recente ontwikkelingen…

De Europese Commissie heeft belangrijke regelgeving rond Lelystad Airport af gekeurd. De commissie heeft bezwaren tegen de manier waarop minister Cora van Nieuwenhuizen vakantievluchten wil verplaatsen van Schiphol naar Lelystad.

Na een bericht in het Financieele Dagblad meldt de minister dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer dat zij de zogeheten Verkeersverdelingsregeling heeft ingetrokken. Zij is met de Europese Commissie in gesprek om te komen tot een aangepaste regeling. Het is de tweede keer dat Brussel kritiek heeft op de regeling.

Lelystad alleen voor vakantievluchten
In een eerste versie wilde de minister maatschappijen kunnen dwingen om vakantievluchten naar Lelystad over te hevelen. Omdat Brussel hiertegen bedenkingen had, stuurde zij na de zomer een nieuwe versie naar de Europese Commissie. 

In plaats van dwang worden maatschappijen verleid om vakantievluchten naar Lelystad te verplaatsen, maar dat zou alleen kunnen als zij vluchten op Schiphol opgeven. De minister wil niet dat er op Lelystad autonome groei plaatsvindt. Zij volgt hiermee de wens van de Tweede Kamer, die meerdere keren heeft uitgesproken bang te zijn dat er maatschappijen naar Lelystad komen die nu niet actief zijn op Schiphol. 

Vanaf september konden belanghebbenden reageren op de regeling. Daarna moest de Europese Commissie beoordelen of de regeling juridisch klopt en niet discrimineert. De Commissie heeft nu in een concept-besluit laten weten bezwaren te hebben.

Minister Van Nieuwenhuizen wil niet zeggen waarom de Europese Commissie bezwaren heeft tegen de regeling die bepaalt hoe vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport kunnen worden verplaatst.

De Tweede Kamer vroeg de minister woensdagochtend tijdens een overleg over de luchtvaart om meer informatie, nadat Van Nieuwenhuizen dinsdag had meegedeeld dat ze de zogeheten verkeersverdelingsregeling had ingetrokken. “Ik heb hem niet voor niets ingetrokken, omdat duidelijk was dat de regeling het in Brussel niet zou halen”, aldus Van Nieuwenhuizen. Zij zei teleurgesteld te zijn over de bezwaren van Brussel: “We hadden goed overleg”.

Geen antwoorden op vragen
De minister ging niet in op vragen van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 naar wat de minister doet om aan de bezwaren tegemoet te komen. Zij wilde niet meer kwijt dan dat er met de Europese Commissie wordt gesproken, al zegde ze toe de Kamer per brief te informeren. Dat wekte irritatie bij GroenLinks, want volgens Kamerlid Suzanne Kröger heeft de minister deze zomer verzuimd om de nu ingetrokken regeling ter advisering aan de Kamer voor te leggen. “De gang van zaken is weinig transparant”, aldus Kröger.

CU wil eerst duidelijkheid, dan pas vliegen
Coalitiepartij ChristenUnie vindt dat eerst ‘heel helder’ moet zijn wat de verkeersverdelingsregeling inhoudt, voordat er vanaf Lelystad wordt gevlogen. Kamerlid Eppo Bruins toonde zich kritisch over de groei van de luchtvaart en wil vakantie- of ‘pretvluchten’ aan banden leggen.

Tegelijk meent hij dat de minister zorgvuldig te werk gaat door de regeling voor Lelystad in te trekken en een milieurapport voor Schiphol te vertragen. De Partij voor de Dieren wilde de garantie van de minister dat Lelystad nu niet een vrachtvliegveld wordt. “Dat is niet aan de orde: geen vracht, geen nacht”, aldus Van Nieuwenhuizen.

In het voorjaar van 2019 komt Minister Van Nieuwenhuizen met de eerste voorstellen, die voor 2023 een einde moeten maken aan de lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Dat antwoordt zij vrijdag op vragen van GroenLinks, SP en 50Plus.

De minister presenteert in het voorjaar samen met de staatssecretaris van Defensie een zogeheten startbesluit voor de herindeling van het civiele en militaire luchtruim. Hoewel de herindeling in fasen zal verlopen, zijn tussentijds al verbeteringen mogelijk.

Op de vraag van de fracties of de omstreden laagvliegroutes in 2023 zoals beloofd verleden tijd zijn, antwoordt de minister dat zij zal aangeven “welke verbeterstappen nog voor 2023 doorgevoerd zullen worden. Daartoe behoren in ieder geval verbeteringen die voor die datum een einde moeten maken aan belemmeringen om op de aansluitroutes van Lelystad Airport zoveel mogelijk ongehinderd te kunnen doorklimmen.”

Van Nieuwenhuizen onderschrijft dat verbeteringen voor de aansluitroutes ”randvoorwaardelijk” zijn om Lelystad Airport te kunnen laten groeien boven de 10.000 vliegtuigbewegingen. Vliegverkeer van en naar Lelystad hoeft dan niet meer onder het verkeer van en naar Schiphol te blijven: ”Hierdoor kan standaard zoveel mogelijk ongehinderd doorgeklommen worden.”

De vliegroutes zijn al twee jaar het omstreden punt rond de uitbreiding van Lelystad Airport, omdat er over Overijssel en Gelderland lang op 1800 meter moet worden gevlogen.

De Tweede Kamer heeft op 18 december met de minister een debat over Lelystad Airport.

De Schiphol Group is begonnen met de werving van brandweerlieden voor Lelystad Airport. Omdat straks vanaf Lelystad Airport ook grotere toestellen gaan vliegen, krijgt het vliegveld een eigen brandweer. Een deel van het personeel hiervoor komt vanaf Schiphol, maar er wordt ook extra personeel gezocht.

Brandweerlieden die straks op Lelystad werken zullen worden ingezet voor de bestrijding van branden en andere incidenten. Ook wordt verwacht dat ze bijvoorbeeld EHBO-taken vervullen tot een ambulance arriveert. Mogelijke kandidaten moeten affiniteit met de luchtvaart hebben. 

Uit wervingsadvertenties blijkt dat de brandweer verder zal helpen bij de sneeuw- en gladheidsbestrijding op de luchthaven. Ook gaan brandweerlieden sportinstructie en lifestylecoaching geven aan eigen personeel en derden. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen zal juridisch vastleggen dat er tot de herindeling van het luchtruim op Lelystad Airport niet meer dan 10.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk zijn. 

Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer. Die had eerder dit jaar gevraagd om een harde garantie voor het maximum van 10.000 vliegbewegingen in de eerste fase en van 45.000 bewegingen in de eindsituatie.

Van Nieuwenhuizen schrijft dat beperkingen in het luchtruim het op dit moment sowieso onmogelijk maken om op Lelystad jaarlijks meer dan 10.000 vliegbewegingen af te handelen. Het vastleggen in een zogeheten ministeriële regeling moet een hoger aantal uitsluiten.

Wanneer is het aangepaste luchthavenbesluit klaar? 
De minister komt voor het einde van het jaar met een aangepast luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Dat is nodig omdat twee jaar geleden in de milieu effectrapportage (mer) rekenfouten werden ontdekt. Ook zijn op enkele plaatsen de omstreden lage vliegroutes aangepast. Op het luchthavenbesluit kan iedereen een zienswijze indienen. Ook komen er net als in 2015 informatie-avonden over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Pas begin 2019 wordt het oordeel van de Europese Commissie verwacht over de zogeheten verkeersverdelingsregeling. Daarin wil het ministerie regelen dat Lelystad alleen vakantievluchten verwerkt, die maatschappijen op Schiphol opgeven. De maatregel is omstreden bij airlines, die zich benadeeld voelen. Wordt de maatregel afgekeurd, dan moet Lelystad Airport hopen dat maatschappijen vrijwillig naar de polder willen komen.

Wanneer praat de politiek weer over luchthaven Lelystad?
De Tweede Kamer discussieert volgende week woensdag over Lelystad Airport. In de afgelopen maanden zijn de standpunten verhard. De oppositie is nog feller geworden tegen de uitbreiding, sinds de rechter het kabinet deze zomer op de vingers heeft getikt en opgeroepen om meer te doen om klimaatdoelen te halen.

Onlangs is een motie van de regeringspartijen CDA en VVD aangenomen, die opening van Lelystad Airport alleen toestaat onder voorwaarde dat het luchtruim in 2023 opnieuw is ingedeeld. De ChristenUnie scherpte dat zaterdag tijdens het partijcongres aan door te eisen dat de luchthaven pas open kan als zeker is dat de laagvliegroutes niet meer nodig zijn.