Politiek

Zes kritische vragen

DRENTHE BLIJFT STIL VS DRENTSE POLITIEK

ZES KRITISCHE VRAGEN

Stichting Drenthe Blijft Stil heeft in de aanloop van de Provinciale Staten de partijen een aantal vragen voorgelegd over de luchtvaart die grote gevolgen gaat hebben voor de volksgezondheid, woongenot en toerisme in de provincie Drenthe.

Lees hieronder wat de partijen zoal geantwoord hebben omtrent hun standpunten

VRAAG 1: Hoe kijken jullie tegen het opkoopbeleid van landbouwbedrijven en de daarbij behorende N-emissierechten door de Schipholgroep aan om daarmee de natuurvergunningen te verwerven voor zowel de luchthaven Schiphol als Lelystad?

 • Partij voor de Dieren: Absoluut onwenselijk. De stikstof´rechten´ zouden sowieso niet verhandelbaar moeten zijn.
 • Volt: Het is belangrijk om het vliegverkeer zoveel mogelijk te verminderen ten behoeve van de gezondheid, leefomgeving en biodiversiteit. Hiermee rekening houdend is het niet wenselijk dat Schiphol zo haar middelen inzet om toch door te kunnen blijven groeien.
 • JesusLeeft: Zijn we op tegen
 • 50Plus: Wat het aankoop van gronden betreft een opmerking in algemene zin: indien de wetgeving dergelijk handelen toestaat en u bent het daar niet mee eens dan moet u een poging doen om de wetgeving aan te passen. Democratisch tot stand gekomen regels moeten worden gerespecteerd.
 • PvdA: wij betreuren het dat dit gebeurt en zien het als een tekortkoming van rijksoverheid-beleid.
 • SP:
 • BBB: BBB Drenthe is tegen het opkopen van landbouwbedrijven met bijbehorende N-emissierechten t.b.v. de natuurvergunningen. Dit geldt niet alleen voor Schiphol en Lelystad, maar voor alle belanghebbenden van N-emissierechten.

VRAAG 2: Wat vind jullie partij van het openstellen van de luchthaven Lelystad voor groot vliegverkeer?

 • Partij voor de Dieren: Lelystad moet niet geopend worden.
 • Volt: Het openen van vliegveld Lelystad voor groot vliegverkeer is niet nodig als het vliegverkeer voor korte afstanden aan banden wordt gelegd. Daarentegen moet er sterk ingezet worden op een Europees treinnetwerk waarbij het noorden een aansluiting nodig heeft via de Randstad én richting Duitsland en Scandinavië.
 • JesusLeeft: Zijn we op tegen, slecht voor milieu en omwonenden.
 • 50Plus: De gang van zaken met vliegveld Lelystad ligt buiten onze jurisdictie. De beleidsafweging bij de totstandkoming roepen ook bij ons vragen op.
 • PvdA: een officieel standpunt heeft de Drentse PvdA t.a.v. het al dan niet openen van de luchthaven Lelystad niet. We verwijzen u graag naar het landelijke verkiezingsprogramma 
 • SP: De SP is tegenstander van het openen van Lelystad Airport als overloop luchthaven van Schiphol.
 • BBB: Airport Lelystad blijft wat BBB betreft dicht voor groot vliegverkeer. De vluchten kunnen vanaf Schiphol blijven vertrekken. Door te investeren in het treinennetwerk binnen Europa kunnen vanaf Schiphol minder korte vluchten vertrekken. Ook de hubfunctie kan waar mogelijk worden afgebouwd.

Vraag 3: Het subsidiëren van het reeds jaren verlieslijdende Groningen Eelde Airport met gelden van de Provincie Drenthe; hoe houdbaar is dit nog?

 • Partij voor de Dieren: Erg kwalijke ontwikkeling, hier moeten we ons met alle macht tegen verzetten.
 • Volt: Volt vindt het op dit moment te rechtvaardigen dat financiering blijft gaan richting de GAE, zolang het noorden niet beschikt over een directe spoorlijn verbinding binnen een breder Europees spoornetwerk. Volt streeft naar een innovatieve en duurzame toekomst voor Groningen Airport Eelde. Daarnaast moet er wel doorlopend onderzoek in combinatie met steeds strengere (milieu-) eisen gesteld worden om de bestaande impact van het vliegveld te verkleinen.
 • JesusLeeft: Zijn we op tegen
 • 50Plus: De gang van zaken rond vliegveld Groningen airport ligt genuanceerder. De mogelijke ontwikkeling van elektrisch vliegen heeft ook ontwikkelingsruimte nodig. Vliegveld Eelde maakt zich daar sterk voor. Recent onderzoek onder omwonenden geeft aan dat de hinder die momenteel wordt ondervonden minimaal is.
 • PvdA: De Drentse PvdA heeft de ontwikkeling van GAE altijd gesteund, ook financieel. In het Drentse verkiezingsprogramma voor de komende Statenperiode hebben wij de volgende tekst opgenomen: ‘Alleen bij een plan dat perspectief biedt voor een gezonde exploitatie en een duurzame toekomst geven we langdurige steun aan de luchthaven in Eelde.’ De PvdA wil overigens pertinent geen militaire functie aan GAE toekennen, dat hebben we keer op keer duidelijk gemaakt in de afgelopen periode.
 • SP: Daarnaast heeft de SP fractie in het Drents parlement van het begin af aan tegen het in standhouden van GAE gestemd.Het is wat ons betreft een Euro’s slurpend zwart gat.Destijds is 42 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van GAE als Luchthaven van het Noorden. Dat plan is volledig mislukt.Destijds werd ook het argument gehanteerd dat dir plan de steun had van ondernemers in het noorden.Zij zouden 8,3 miljoen Euri bijdragen.Ondernemers hebben tot op heden geen cent bijgedragen.Het kan wat ons betreft een lokaal vliegveldje blijven voor ambulance helicopters en orgaan transporten, doch niet voor grootschalig vliegverkeer.Ook dit jaar draagt Drenthe weer 2,5 miljoen bij, zo niet dan gaat de NV failliet.Hoewel GAE te boek staat als luchthaven van nationaal belang, weigert de overheid tot op heden een bijdrage te leveren voor het onderhoud. (Ongeveer 8 miljoen per jaar?)De NV ijvert voor opname in de Schiphol Groep.De ontwikkeling van elektrisch vliegen wordt en werd in de achterliggende jaren als argument gebruikt geld los te peuteren.Een bedrijf in Engeland waarmede in zee zou worden gegaan, was niet meer dan een garagebox ergens in Engeland.In de staten van Drenthe zij op dit moment maar twee partijen tegen het continueren van GAE te weten SP en Partij voor de Dieren.GAE zal wat ons betreft zijn eigen broek moeten ophouden.
 • BBB: De kansrijkheid van Eelde, ook als luchthaven voor vracht en drones, dient door het bedrijfsleven te worden onderkend zodat de komende jaren landelijke overheid en bedrijfsleven gezamenlijk in het vliegveld zullen investeren. Dit dient een voorwaarde te zijn om ook als provincie financieel bij te dragen. Wel zal Groningen Airport Eelde zich moeten gaan richten op de innovatieve luchtvaart, zoals vliegen op waterstof of elektrisch vliegen. Stimulatie van het luchtvaartgebied bij Groningen Airport Eelde als duurzame luchthaven dient onze voorkeur.
 • D66: dat Groningen Airport Eelde zich ontwikkelt als een innovatieve en duurzame luchthaven. Verdere investeringen van de provincie in de luchthaven worden getoetst aan criteria als innovatie en duurzaamheid de pilots op het gebied van elektrisch vliegen en de drone-academie voor Groningen Airport Eelde ondersteunen.

Vraag 4: Het hiermee creëren van laagvliegroutes over onze provincie, wat is jullie visie daarop?

 • Partij voor de Dieren: Erg kwalijke ontwikkeling, hier moeten we ons met alle macht tegen verzetten.
 • Volt: Voor onze eigen leefomgeving, de natuur en het bevorderen van de biodiversiteit is het wenselijk om het aantal vliegbewegingen zoveel mogelijk te verkleinen. Zodoende is een uitbreiding van het militair oefenterrein niet wenselijk. Om daarentegen toch aan de (Europese) wens te voldoen aan het versterken van onze strijdkrachten staat Volt open voor het toevoegen van een uitzondering om te dienen als ‘militair snelweg’. Zo ook het luchtruim boven de provincie Drenthe. Dit moet alleen gelden bij een directe confrontatie tussen een agressor tegen Nederland of een (NAVO-)bondgenoot. Volt is een tegenstander van het uitbreiden van de laagvliegroutes boven de provincie.
 • JesusLeeft: Zijn we op tegen
 • 50Plus:
 • PvdA: Dit proces is al enige jaren gaande en wordt in 2025 afgerond. Onderdeel van het proces is participatie van betrokkenen en daar hoort ook Provinciale Staten bij. In de afgelopen periode zijn hier enkele bijeenkomsten over geweest waarin wij ons zeer kritisch hebben uitgelaten over een mogelijke toename van (laag-)vliegroutes boven Drenthe. Creëren van laagvliegroutes: zie hierboven. Overigens is het aanwijzen of wijzigen van laagvliegroutes een ministeriële verantwoordelijkheid.
 • SP:
 • BBB: BBB Drenthe is tegen het creëren van nieuwe laagvliegroutes voor commerciële en/of bedrijfsvluchten.

Vraag 5: Het gegeven dat door instelling van dit militaire oefenterrein de aan- en afvliegroutes naar Schiphol over het zuiden van Drenthe komen te liggen, waardoor ook daar veel meer geluidsoverlast, emissie van fijnstof, ultrafijnstof en NOx plaats gaat vinden.

 • Partij voor de Dieren: Onzalig plan.
 • Volt: is geen voorstander van de uitbreiding van het militair oefenterrein en dus ook niet het verleggen van de aanvliegroutes van- en naar Schiphol.
 • JesusLeeft: Zijn we op tegen
 • 50Plus:-
 • PvdA: Aan- en afvliegroutes naar Schiphol: u stelt dat door de instelling van ‘dit militaire oefenterrein boven Drenthe de aan- en afvliegroutes naar Schiphol over het zuiden van Drenthe komen te liggen. Wij betwijfelen deze stellingname. De herziening van het luchtruim is namelijk o.a. ingezet om militair en commercieel verkeer verder uit elkaar te halen.
 • SP: U zult begrijpen dat de SP zeker geen voorstander is van militair verkeer. Wij hebben wel begrepen dat het plan is een en ander vanuit Eindhoven, in het noorden te concentreren.
 • BBB: Het herindelen van het luchtruim voor het militair oefenterrein van de luchtmacht en het gebruik van dat luchtruim door meerdere Europese landen is voor de veiligheid van Nederland noodzakelijk. BBB Drenthe is dan ook niet tegen deze indeling en het gebruik daarvan door meerdere Europese landen. Kanttekening daarbij is dat het aantal vluchten en de hoogte afgestemd zal moeten gaan worden, zodat deze binnen de grenzen van aanvaardbare overlast vallen. Daarnaast zullen de militaire oefeningen met precisie vooraf aangegeven en gemeld moeten worden bij de burgers i.v.m. de overlast die dit met zich meebrengt. Een mogelijke optie hiervoor is een aantal vaste dagen per maand aan te wijzen met vaste tijdstippen waarbinnen gevlogen mag worden. De aan- en afvliegroutes van Schiphol dienen zo efficiënt mogelijk ingedeeld te gaan worden. Dit wil zeggen dat de vluchten zo snel mogelijk moeten stijgen en zo laat mogelijk moeten dalen. Daarnaast zullen de vluchten van en naar Schiphol zo weinig mogelijk over land geleid moeten gaan worden.

Vraag 6: De groei van de luchtvaart in het algemeen en die boven Drenthe in het bijzonder; wat moet daarmee gebeuren?

 • Partij voor de Dieren: Om de Aarde leefbaar te houden, zullen we de luchtvaart drastisch moeten krimpen. Regionale vliegvelden zullen gesloten moeten worden.
 • Volt: De groei van de bestaande luchtvaart dient stapsgewijs beperkt te worden vanwege de verschillende negatieve gevolgen voor onze eigen gezondheid, de leefomgeving en de wereld als geheel. Deze transitie dient wel gekoppeld te worden aan (grote) investering(en) in een Europees treinnetwerk, de energietransitie en uitbreiding van bestaande natuurgebieden.
 • JesusLeeft: Zijn we op tegen
 • 50Plus: Het mag duidelijk zijn dat belangenbehartiging wat anders is dan politiek bedrijven.
 • PvdA: De groei van de luchtvaart: ook hiervoor verwijzen wij u graag naar ons landelijke verkiezingsprogramma:
 • SP: Tegen groei van de luchtvaart.
 • BBB: Door te investeren in betere spoorverbindingen kunnen korte afstandsvluchten geschrapt worden, waardoor het aantal vluchten in Nederland niet hoeft te stijgen. Daarnaast zullen ook de pleziervluchten meegenomen moeten worden in de ontwikkelingen van duurzaamheid en het aantal vluchten om de overlast te minimaliseren.

Vind je het ook belangrijk dat wij kritische vragen kunnen blijven stellen aan de Drentse politiek..? Steun ons dan met een donatie. Jouw bijdrage komt ten goede aan het werk dat wij als stichting doen om ervoor te zorgen dat Drenthe niet het afvoerputje van de Nederlandse luchtvaart wordt. Kijk hiernaast voor de donatieknop en kies het bedrag dat je aan ons wilt doneren.

Wij zijn een ANBI-stichting en dus kun je ons ook opnemen in je ‘goede doelen’-lijstje en wordt je donatie belasting-technisch ook nog eens heel interessant voor jou omdat je een gift aan een ANBI-stichting mag aftrekken van je aangifte inkomstenbelasting. En als je zeker wilt weten of wij de ANBI-status wel degelijk hebben, kun je bij de belastingdienst ook nog eens de ANBI-check doen. Voor ons gelden dan de gegevens: naam “Drenthe Blijft Stil” en vestigingsplaats “Koekange”. Dan weet je zeker dat je veilig aan ons kunt doneren met aftrek via je aangifte inkomstenbelasting.

Alvast enorm bedankt.